ThermonPrimaryLogo_2017.svg

Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan op de website stemt u in met het gebruik van cookies. Ok

Algemene voorwaarden

De volgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke activiteiten uitgevoerd door, met of voor Thermon Manufacturing Company tenzij schriftelijk anders is overeengekomen voor een specifiek contract:

  1. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie door het hoofdkantoor van Thermon Manufacturing Company in San Marcos, Texas. Alle verschuldigde betalingen aan Thermon Manufacturing Company onder dit contract zijn te betalen in San Marcos - Hays County, Texas.
  2. Verzending van materialen en/of apparatuur zal zes maanden na acceptatie van uw bestelling, en daarna elke zes maanden, worden gefactureerd en u gaat ermee akkoord dat hetzelfde zal worden gefactureerd tegen de Thermon-prijzen die van kracht zijn aan het begin van elke zes-maandenperiode, op voorwaarde dat de prijsverhoging voor elke periode van zes maanden niet meer dan 10 % bedraagt.
  3. Elke bestelling op basis van dit voorstel moet binnen 30 dagen na datum worden ingediend en wordt, indien aanvaard door dit bedrijf, alleen geaccepteerd met dien verstande dat de instemming om te leveren, de daadwerkelijke levering en de dag van levering afhankelijk zijn van stakingen, werkonderbrekingen, ongevallen, brand, overstromingen, natuurrampen of vijandelijke daden, rellen, burgerlijke onlusten, tekorten aan brandstof of grondstof, vertragingen of stilstand van transport en alle andere oorzaken buiten onze macht. In het geval dat het vanwege de bovenstaande omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is om de levering te verrichten op de hier geschatte datum, mogen we verlaat leveren met een periode gelijk aan de duur van de storende of verhinderende oorzaak.
  4. De instemming tot levering en het tijdstip van levering worden te goeder trouw gegeven, op basis van materiaal dat in ons bezit is of waarvan wordt geschat dat het door fabrikanten of leveranciers aan ons wordt geleverd vanaf de datum van dit voorstel. Feitelijke levering en tijdstip van levering worden niet gegarandeerd in geval van vertragingen die voortvloeien uit de toewijzing van materialen aan andere bestellingen waarvoor volgens overheidsvoorschriften een voorkeursbehandeling vereist is of die veroorzaakt zijn door prioriteiten of beperkingen die zijn vastgesteld door gerechtigde autoriteiten van de overheid en die mogelijk van kracht zijn of worden tegenover dit Bedrijf, of leveranciers, fabrikanten of onderaannemers daarvan vóór de datum van verzending. Thermon Manufacturing Company is niet aansprakelijk voor eventuele claims voor schade of boetes die voortvloeien uit opgelopen vertragingen.
  5. De prijzen in dit voorstel zijn exclusief de accijnsheffing op de verkoop of fabrikant die van toepassing is of kan zijn op de koopwaar of de verkoop, tenzij specifiek anders vermeld. Het bedrag van dergelijke accijnzen op de verkoop of fabrikant wordt, wanneer de betaling voor dergelijke koopwaar verschuldigd is, door de koper aan de verkoper vergoed of betaald, naast het bedrag dat de verkoopprijs van de genoemde goederen vertegenwoordigt of hierin anderszins is overeengekomen.
  6. Terugzending van materiaal: Materiaal of apparatuur mag niet worden geretourneerd vóór schriftelijke acceptatie en instructies van de fabriek. Materialen en uitrusting met een speciaal karakter of ontwerp voor een specifiek gebruik kunnen gewoonlijk niet worden geaccepteerd.
  7. Materiaalzending is FOB Factory, San Marcos, TX. Met voorafgaande toestemming van Thermon Manufacturing Company mogen vrachtkosten vooraf worden betaald en toegevoegd aan de factuur van de klant.
  8. De betalingstermijn is (30) dagen na de factuurdatum. Federale of staatsbelastingen zijn niet opgenomen in de prijzen van Thermon voor producten of diensten.
  9. Annuleringskosten: De koper kan een bestelling alleen annuleren na betaling van redelijke annuleringskosten die rekening houden met reeds gemaakte onkosten en verbintenissen die zijn aangegaan door Thermon Manufacturing Company en na schriftelijke toestemming van Thermon Manufacturing Company.
  10. Beperking van de garantie: in plaats van en ter vervanging van alle garanties met betrekking tot verkoopbaarheid en geschiktheid, uitgedrukt of geïmpliceerd door Thermon Manufacturing Company, garandeert "Fabrikant" dat de materialen die moeten worden geleverd onder dit voorstel van het type en de kwaliteit zijn die beschreven zijn en redelijkerwijs zullen werken bij gewoon en normaal gebruik gedurende een periode van één (1) jaar na de datum van verzending. Als de materialen niet op de aangegeven manier functioneren, zal de fabrikant deze op eigen kosten F.O.B. vervangen met het punt van gebruik door de Koper als afstand van schadevergoeding, in plaats van enige vervanging voor enige schade waarvoor de Fabrikant aansprakelijk verklaard of wettelijk aansprakelijk is, en in plaats van alle garanties, garanties, beloften, voorwaarden of verklaringen uitgedrukt of geïmpliceerd door de Fabrikant. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de fabrikant de kosten van de geleverde materialen overschrijden. De Fabrikant is niet aansprakelijk voor arbeidskosten, de kosten van het verwijderen van de materialen of apparatuur uit de constructie, ter vervanging van dezelfde of enige gevolgschade van welke aard of aard dan ook, direct of indirect. De Fabrikant is niet aansprakelijk voor vervanging van materialen of apparatuur die door de koper beschadigd of onwerkzaam zijn gemaakt of die in strijd met de instructies of aanbevelingen van de Fabrikant zijn geïnstalleerd. Het leveren van een opzichter in het veld voor installatie op verzoek van de Koper zal de aansprakelijkheidsbeperking niet wijzigen. Fabrikant is niet aansprakelijk na één jaar vanaf de datum van verzending.